Algemene Voorwaarden VHG

opgesteld door de VHG Vakgroep Interieurbeplanting en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 40482980.

Art.1. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en volgende aanbiedingen en overeenkomsten (met betrekking tot interieurbeplanting in de ruimste zin des woords), alsmede de uitvoering daarvan, door leden van de werkgroep interieurbeplanting, verder “leverancier” genoemd.
 2. Iedere (rechts)persoon die met een leverancier een overeenkomst wenst af te sluiten respectievelijk heeft afgesloten, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen, wordt verder “afnemer” genoemd.
 3. Afwijkende condities dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en worden, voor zover deze niet in de plaats treden van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, geacht deze voorwaarden aan te vullen.
 4. De VHG behoudt zich het recht voor om de inhoud van de algemene voorwaarden periodiek te wijzigen. Vanaf de datum van vaststelling zijn zij van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten met de afnemers.

Art.2. Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat dat door de afnemer wordt aanvaard, heeft de leverancier desondanks het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Art.3. Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten komen tot stand op het moment van de schriftelijke acceptatie van de order door de leverancier, dan wel wanneer de leverancier een begin maakt met de uitvoering daarvan.
 2. Tussentijdse wijzigingen of annulering van een opdracht of overeenkomst worden slechts na schriftelijke bevestiging van de leverancier geacht te zijn aanvaard.
 3. Bij annulering van een aan de leverancier verstrekte opdracht zijn alle door de leverancier ter zake van die opdracht gemaakte kosten voor rekening van de afnemer, met dien verstande dat de afnemer in ieder geval gehouden is ter zake van annuleringskosten minimaal 10% der hoofdsom aan leverancier te voldoen, zonder dat de leverancier gehouden is aan te tonen dat gemelde kosten daadwerkelijk door de leverancier zijn gemaakt.
 4. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van de leverancier op schadevergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Art.4. Prijzen

 1. Prijzen zijn exclusief BTW en gelden af werkplaats/ magazijn van leverancier.
 2. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen. Indien zich na het tot stand komen van de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen (bijvoorbeeld t.g.v. verhoging van rechten en/of accijnzen etc., maar ook vanwege onvoorziene schaarste in hoeveelheid en/of kwaliteit van specifieke in de aanbieding opgenomen producten) heeft leverancier het recht om het prijsverschil aan afnemer door te berekenen.
 3. Indien de prijsstijging meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft afnemer het recht om binnen 7 dagen na opgave van de prijsverhoging de overeenkomst te ontbinden, tenzij dit gelet op de omstandigheden kennelijk onredelijk zou zijn. Een ontbinding o.g.v. dit artikel geeft geen recht op vergoeding van enigerlei schade.

Art.5. Levering

 1. Opgegeven leveringstijden zijn geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 2. Als plaats van levering geldt de opslagplaats/verwerkingsruimte van de leverancier.
  • Bij verzending door middel van het eigen transportmiddel van leverancier geldt, in afwijking van het bepaalde onder a, de plaats van bestemming als plaats van levering.
  • Bij inschakeling van een expediteur en/of transporteur geldt, in afwijking van het bepaalde onder a, de plaats van overgifte van de geleverde goederen aan de ingeschakelde derde als plaats van levering.
  • Transport geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Ook in geval van verzending als bedoeld in lid 2 b en c van dit artikel dient de afnemer zelf in te staan voor verzekering van de geleverde goederen, ook als franco wordt geleverd.
  • Indien afnemer de bestelde producten niet op de overeengekomen tijd en plaats heeft afgenomen, is het risico voor eventueel optredend kwaliteitsverlies voor afnemer. De producten worden voor zijn rekening en risico opgeslagen.
  • Indien echter na verstrijken van een beperkte bewaarperiode, die gelet op de productsoort als redelijk kan worden beschouwd, geen afname heeft plaatsgevonden en leverancier het risico van kwaliteitsverlies en/of bederf van de producten te groot acht, wordt de order geacht door afnemer te zijn geannuleerd. Alsdan is de leverancier gerechtigd de betreffende producten te verkopen. Afnemer is verplicht het eventuele prijsverschil ontstaan door een dergelijke verkoop, alsmede alle verdere kosten en schaden vallende aan de zijde van leverancier, voor zijn rekening te nemen.
  • Leverancier behoudt zich het recht voor orders niet uit te voeren indien afnemer vorige leveringen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn heeft betaald. Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij afnemer ten gevolge van het niet leveren.

Art.6. Overmacht

 1. Leverancier kan in geval van overmacht -na overleg met de afnemer- de overeenkomst ontbinden, dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmachtsituatie ophoudt te bestaan.
 2. Indien in geval van opschorting de levering meer dan 30 dagen vertraging ondervindt, dan is de afnemer bevoegd schriftelijk mee te delen de overeenkomst als ontbonden te beschouwen.
 3. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid vallende buiten de directe invloedssfeer van de leverancier, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd, zoals bijvoorbeeld stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen.

Art.7. Betaling

 1. Alle betalingen geschieden ten kantore van de leverancier of door storting of overschrijving op een door hem aan te wijzen bankrekening. De betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 2. Afnemer is niet bevoegd enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering op de prijs in mindering te brengen.
 3. Indien afnemer gebruik maakt van het recht van opschorting van zijn betalingsverplichting, dan heeft afnemer de plicht zekerheid van betaling te verschaffen, totdat duidelijkheid is verkregen omtrent het al dan niet gerechtvaardigd zijn van de door afnemer ingediende klacht.
 4. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij van rechtswege in verzuim. Alsdan is de leverancier gerechtigd een rente van 1,5% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de afnemer in verzuim is gebleven te voldoen aan de in lid 1 bedoelde betalingsverplichting.
 5. Indien betaling moet worden bewerkstelligd door inschakeling van derden komen de daaruit voortvloeiende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten – met een minimum van 15% van de openstaande som – direct opeisbaar en voor rekening van afnemer.
 6. Indien gerede twijfel bij leverancier bestaat omtrent het vermogen van afnemer tot betalen, is eerstgenoemde bevoegd om:
  • de levering van de producten uit te stellen totdat afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft;
  • de overeenkomst door opzegging te beëindigen indien door afnemer niet binnen 14 dagen na sommatie zekerheid tot betaling is verschaft.
  • In beide bovengenoemde gevallen wordt afnemer aansprakelijk gesteld voor de door leverancier gemaakte kosten c.q. geleden schade.

Art.8. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door leverancier op basis van een koopovereenkomst geleverde producten blijven eigendom van leverancier totdat afnemer alle vorderingen van leverancier op afnemer volledig heeft voldaan.
 2. Bij niet tijdige betaling van één of meer reeds vervallen facturen heeft leverancier het recht de geleverde producten terstond tot zich te nemen en hierover naar eigen goeddunken te beschikken. Daartoe wordt de leverancier hierbij reeds nu voor alsdan door de afnemer onherroepelijk volmacht verleend de percelen waar de geleverde producten zich bevinden te betreden of door diegenen die met het terughalen van de producten zijn belast, te doen betreden.

Art.9. Bijzondere regels voor Huur en Verhuur, onderhoudsovereenkomsten en soortgelijke overeenkomsten

 1. Een door partijen gesloten huur-, onderhouds- of soortgelijke overeenkomst, al dan niet met betrekking tot levend product, wordt steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde contractsperiode, tenzij de afnemer tenminste 3 maanden voor het aflopen van de (nieuwe) contractsperiode schriftelijk heeft opgezegd.
 2. Afnemer is aansprakelijk voor elke schade aan ‘gehuurd’ product, anders dan ontstaan vanwege natuurlijke veroudering en/of slijtage. Bij vermissing, of zodanige beschadiging dat de producten redelijkerwijs niet meer voor ‘verhuur’ kunnen worden gebruikt, is de afnemer gehouden aan de leverancier de kostprijs te vergoeden van een gelijksoortig product. De afnemer dient zich ter zake voldoende verzekerd te houden.
 3. Wanneer verzorging en /of onderhoud van het product deel uitmaakt van de ‘huur’-overeenkomst zal de afnemer deze/dit geheel aan de leverancier overlaten en zal hij de afnemer steeds in de gelegenheid stellen om het door de leverancier geplande onderhoudsschema uit te voeren. Beschadiging van het product door onderhoud in eigen beheer van de afnemer, dan wel doordat de leverancier niet in de gelegenheid wordt gesteld het geplande onderhoudsschema uit te voeren, is steeds voor rekening en risico van de afnemer. Bij een claim met betrekking tot een onderhoudsovereenkomst dient de afnemer aan te tonen dat de leverancier de enige is geweest, die zich met verzorging en/of onderhoud heeft beziggehouden.

Art.10. Klachten

 1. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan de geleverde goederen dienen onmiddellijk na constateren bij inontvangstneming of in elk geval binnen 24 uur telefonisch of per telefax aan leverancier te worden gemeld. Een telefonisch gemelde klacht moet in elk geval binnen 72 uur na ontvangst van de goederen schriftelijk aan leverancier worden bevestigd. Tevens dient door afnemer c.q. ontvanger van de producten een aantekening van de klacht op de betreffende transportpapieren te worden gemaakt, zulks ter bevestiging dat de klacht bestond op het moment van aflevering van de producten.
 2. Klachten betreffende niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na constatering aan leverancier te worden medegedeeld en in elk geval zodanig tijdig schriftelijk bij bovengenoemde te worden ingediend dat deze in staat is de juistheid van de klachten ter plaatse te (doen) onderzoeken en/of het geleverde terug te halen.
 3. Geringe afwijkingen, b.v. in afmeting, kleur, hoeveelheid, structuur en/of vorm, kunnen geen grond opleveren voor reclame en kunnen voor afnemer nimmer aanleiding zijn de order geheel of gedeeltelijk te annuleren, of gehele of gedeeltelijke betaling te weigeren, dan wel schadevergoeding te vorderen.
 4. De klachten dienen tenminste te bevatten : een zo uitvoerig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van het gebrek; opgave van feiten, waaruit kan worden afgeleid dat de geleverde en de door afnemer afgekeurde goederen identiek zijn.
 5. Klachten met betrekking tot een deel van het geleverde kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.
 6. Na het verstrijken van bovenbedoelde termijnen wordt afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan is leverancier niet meer gehouden klachten in behandeling te nemen.

Art.11. Aansprakelijkheid

 1. Vergoeding door leverancier van de eventueel door afnemer geleden schade ten gevolge van gebreken aan het geleverde, strekt zich nooit uit tot gevolgschade en zal niet hoger zijn dan de factuurwaarde van het geleverde waarop de klacht betrekking heeft.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn de geleverde producten uitsluitend bedoeld voor decoratiedoeleinden en niet geschikt voor inwendig gebruik. De leverancier wijst erop dat de producten, onder andere bij consumptie, contact en/of overgevoeligheid dan wel afscheiding van stoffen kunnen leiden tot schadelijke gevolgen bij mens, dier en/of materiële zaken. De leverancier sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uitdrukkelijk uit.
 3. Door de leverancier geleverde informatie betreffende de beplantingen en hun verzorging wordt steeds geacht naar beste weten en kunnen te zijn verstrekt. De afnemer kan hieraan geen aansprakelijkheid van de leverancier ontlenen.
 4. Leverancier behoudt zich het recht voor om, in plaats van betaling van een schadevergoeding, de geleverde producten, die van een ondeugdelijke kwaliteit zijn gebleken, te vervangen.

Art.12. Geschillen

 1. Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van de leverancier bevoegde rechter.

Art.13. Slotbepaling

 1. Eventueel overeengekomen Aanvullende Voorwaarden, regelende de onderhoudswerkzaamheden door de leverancier en/of de gebruiksaanwijzingen voor de afnemer, worden als bijlage bij deze Algemene Voorwaarden aan de afnemer ter hand gesteld/ toegezonden. Eventuele ongeldigheid van een bepaling van de Aanvullende Voorwaarden laat de geldigheid van deze Algemene Voorwaarden onverlet.
 2. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepaling van nationale of internationale wetgeving, zal deze als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze Algemene Voorwaarden voor het overige partijen blijven binden.

Bel 072 57 57 120
Of mail ons!

Contact | Thuistuinen Aanmelden nieuwsbrief
X
Neem contact op Dienst (optioneel)